NPCs of Note

Crab Clan:
Hida Suzuko

Crane Clan
Doji Haruki
Kakita Muneyoshi

Dragon Clan
Togashi Kenji

Lion Clan
Akodo Kaneka(that bastard)
Akodo Shuzo

Phoenix Clan
Shiba Toshi (The Emerald Champion)

Scorpion Clan
Shosuro Taro
Shosuro Hisao

Unicorn Clan

Minor Clan/Unaligned

Mantis:
Akemi of the Mantis (That dirty Mantis bitch)

Kitsune
Kitsune Toshiro

NPCs of Note

Legend of the Five Rings: Judgement Chromeraven